Casa Colorida

Laboratorio do Común para o desenvolvemento Integral da Cultura Libre en GZ.

A Casa Colorida representa un Proceso en construcción permanente a través da intelixencia coletiva, para o desenvolvemento da Cultura Libre Integral en tódolos ámbitos do desenvolvemento humán, e en pro do #Común.

#culturalibre #procomun #codigoaberto #coñecementolibre #circulacionlibre #cultura #tecnoloxia #ecoloxia #decrecemento #colaboracion #horizontalidade #autonomia #autoxestion #coletivo #softwarelibre #Comunicación

Commons Lab for Integral development of Free Culture in Galiza.

Casa Colorida represents a permanent working process through collective intelligence, towards the development of Integral Free Culture in the whole human development spectrum, as well as for the #Commons.

#Freeculture #Commons #OpenSource #FreeKnowledge #SelfManagement #FreeMobility #Culture #Techs #Ecology #Degrowth #Collaboration #HorizontalProcesses #Autonomy #Collective #LibreSoftware #Communication

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *